การกำกับดูแลกิจการที่ด?/h3>


การกำกับดูแลกิจการที่ด?br> คณะกรรมการบริษัท?ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใ?และตรวจสอบได?ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสี?และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท?และได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อ?br> สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกั?br> บริษัท?ได้ตะหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท?โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และสิทธิขั้นพื้นฐา?ตามกฎหมายกำหนดสิทธิต่างๆ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็?สิทธิในการร่วมตัดสินใจ ในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นโดยการใช้สถานที่จัดประชุมที่มีเส้นทางการคมนาค?ที่สะดวก ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทาง AGM CHECKLIST ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย?(???) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไท?และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไท?
นอกจากนั้น บริษัท?ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัท?ที?www.eezymake.com ซึ่งมีทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง และในปีนี้ คณะกรรมการบริษัท?ได้อำนวยความสะดว?และส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
บริษัท?ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไท? จำกั?ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่ง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก่อนวันประชุ?14 วั?พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเช่นเดียวกันนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท?ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ก่อนวันประชุ?30 วั?เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้?br> บริษัท?ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอชื่? บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท?โดยผ่านช่องทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย? แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท?
บริษัท?ได้ให้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งแจ้งวาระในการประชุมอย่างชัดเจน ทั้งวาระพิจารณาแต่งตั้? กรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแท?วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญช?และวาระการจ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัท?ได้มีการนำเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอ?เพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้?คณะกรรมการบริษัท?จะดำเนินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท?แล? AGM CHECKLIST ขอ???? โดยจะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุ?การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุ? และการออกเสียงลงคะแน?พร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกั? หนังสือเชิญประชุ?br> บริษัท?ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท?ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนได?ดังที่ปรากฏในแบบ หนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้?ประธานที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการบริษัท?กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งนำผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้?โดยประธา? ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามอย่างเท่าเทียมกั?โดยได้บันทึกประเด็นซักถามแล้วข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ ในรายงานการประชุมด้ว?br> บริษัท?ไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลของบริษัท?และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้?เช่?การไม่แจ? เอกสารสำคัญเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน หรือการไม่เพิ่มวาระการประชุมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคั? โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้?และไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสาย เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัท?ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมกา?ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัท?เพื่อหา ผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอ?br> เลขานุการบริษัท และทีมงานได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนสมบูรณ?โดยได้ จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท?และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท?ภายใ?14 วั? นับแต่วันประชุมแล้วเสร็จ
คณะกรรมการบริษัท?ได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียและกำหนดมาตรการป้องกันมิให้ผู้มีส่ว? ได้เสียเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาในวาระที่สำคัญ
คณะกรรมการบริษัท?ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนได?ดังที่ปรากฏในแบบ หนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้?บริษัท?ได้แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สำหรับลงคะแนนในวาระที่สำคัญ เช่?การทำรายงา? เกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี?เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งภายหลัง
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสี?br> บริษัท?ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่?ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน เช่?ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท?พนักงา?ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อ?และผู้มีส่วนได้เสียภายนอ?เช่?ลูกค้า คู่แข่?เจ้าหนี?ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ?ตลอดจน ชุมช?สังค?และสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดต่อบริษัท? เพื่อเพิ่มศักยภาพและความมั่นคงแก่บริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความสำเร็จในระยะยาว และตลาดหลักทรัพย?(???) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไท?และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไท?
ผู้ถือหุ้น
บริษัท?มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ด?มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสภาวะการณ์ในปัจจุบันและอนาค?เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูล อย่างโปร่งใสเป็นธรร?และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ
พนักงา?br> บริษัท?ถือว่าพนักงานและผู้บริหารเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนบริษัท?ให้เจริญเติบโตไปข้างหน้? ดังนั้?บริษัท?จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรร?พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เช่?สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน สวัสดิการโรงอาหา?เครื่องแบบพนักงาน ประกันอุบัติเหต?การตรวจสุขภาพประจำปี และห้องพยาบา?เป็นต้น
นอกจากนี?บริษัท?ยังส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถ โดยจัดให้พนักงานได้รับการอบรมและเสริมความรู้เพิ่มเติ? ในส่วนงานที่รับผิดชอ?พร้อมทั้งให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของบริษัท?ร่วมกับผู้บริหาร เพื่อตระหนักถึง ความสำคัญของตนเองที่บริษัทฯ มอบให้ และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกั?br> ลูกค้า
บริษัท?มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการให้บริการที่ประทับใจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องกา? ของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกค? ในบริษัท?ให้มีความเข้าใจและยึดมั่นในความเป็นธรร?ทั้งด้านราคาแล?คุณภาพ รักการบริการและความซื่อสัตย์
คู่แข่?br> บริษัท?มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ด?และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้?br> ชุมชนและสิ่งแวดล้อ?br> บริษัท?ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมช?เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับและสามาร? อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างยั่งยืนตลอดไป ดังที่บริษัท?ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ?เช่? กรมโรงงา?กระทรวงอุตสาหกรร?และกองควบคุมมลพิ?กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งคั?พร้อมทั้? ยังส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การให้ความช่วยเหลือต่อสังคมอย่างสม่ำเสม?br> นอกจากนี?บริษัท?ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อชุมช?สังค?และศาสนา เช่?มอบทุนการศึกษาแก? เยาวชนในโรงเรียนละแวกใกล้เคียงกับบริษัทฯ และมอบสิ่งของอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กเพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติทุกปี
ในปี 2552 บริษัท?ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสี?br> การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัท?ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้ว?สม่ำเสม?ทันเวล?และโปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที???? และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่า?มีความเท่าเทียมกั?และมีความน่าเชื่อถื?ดังนี้
บริษัท?มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบ?56-1) และรายงานประจำปี (แบ?56-2) ตามข้อกำหนดของ ??? และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท?br> คณะกรรมการบริษัท?เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและรายงานทางการเงิ?ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอ? ทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวั?รวมทั้งม? การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ?ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินดังกล่า?br> บริษัท?ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอื่น?ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท?และมีการปรับปรุง ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้จากบุคคลต่อไปนี?:-
นางสาวสมส่วน ขอนดอน
หมายเลขโทรศัพท์ 02 810 3935
E-mail : somsuank@thainam.com
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท?มีจำนวนรวม 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนว?3 ท่าน กรรมการที่มิได้เป็? ผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน โดยมีรายชื่อ แสดงไว้ในส่วนของคณะกรรมการหน้า 16 ?18 ของรายงานประจำปีฉบับนี?br> ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท?ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรห?เนื่องจากบริษัท?ยังมิได้มีกา? แต่งตั้งคณะกรรมการสรรห?อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท?ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่ม?br> คุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว? โดยแจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท?br> คณะกรรมการบริษัท?ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามาร?ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท?และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษั? จดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัท?และตามที่กฎหมายกำหนด
บริษัท?มีกรรมการอิสระรว?4 ท่าน หรือคิดเป็?1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ตามที่ ??? หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว?br> บริษัท?ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท?เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ??? และตลาดหลักทรัพย? แห่งประเทศไท?ในเรื่องการถือหุ้นของบริษัท?คื?กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกิ?ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหม?br> ผู้บริหารระดับสูงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
บริษัท?มีผู้รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท ที่เป็นพนักงานประจ?และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร
แต่ละระดับในแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษ?โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอ? ในระดับต่างๆ
คณะอนุกรรมกา?br> คณะกรรมการบริษัท?ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นต่อ สถานการณ?โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดตั้งเพียงคณะเดียว คื?คณะกรรมการตรวจสอ?โดยสมาชิกทุกคนขอ? คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสร?br> บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมกา?br> คณะกรรมการบริษัท?ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทาง เป้าหมา?แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท? ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการมีการอนุมัติและหรือดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใ?และจัดให้มีระบบให้มีการบริหา? ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภา?รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอในการประชุม คณะกรรมการบริษัท?เป็นระยะๆ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท?ได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจและเพื่อเป็นการสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้ทราบและเข้าใจถึงมาตรฐา? การปฏิบัติตนตามที่บริษัท?และผู้ถือหุ้นคาดหวัง คณะกรรมการบริษัท?จึงได้ประกาศนโยบาย จริยธรรมธุรกิจทั้งต่? ผู้ถือหุ้น ต่อลูกค้?ต่อพนักงาน ต่อคู่ค้าและ/หรือต่อเจ้าหนี?ต่อคู่แข่งทางการค้?ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประกา? นโยบายจรรยาบรรณของพนักงา?เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งต่อตนเอง ต่อลูกค้?ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อ? ต่อองค์กรและสังคมโดยส่วนรว?br> รายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัท?ฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและจัดระบบในการขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่า? รอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริ?อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูล อย่างครบถ้วน
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ย?br> บริษัท?ได้จัดทำ ทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการควบคุมทางการเงิ? การดำเนินงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอยู่ตลอดเวล?br> คณะกรรมการบริษัท?ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมา?ได้กำหนดให้ผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน ร่วมกันประเมินความเสี่ยงของกิจการให้ครอบคลุมทั้งองค์ก?โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ย?
การประชุมคณะกรรมกา?br> กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ถ้าการลงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท?มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได?br> ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการ และเปิดโอกาส ให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้
เลขานุการบริษัท จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท?พร้อมทั้งแจ้งระเบียบวาระการประชุมและส่งเอกสา? ประกอบการประชุมให้กรรมการก่อนการประชุม 7 วั?เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลที่จะใช้ในกา? ตัดสินใจได้อย่างเพียงพอ
เลขานุการบริษัท เป็นผู้จดบันทึกการประชุมคณะกรรมกา?โดยมีสาระสำคัญที่ครบถ้วนและมีระบบการจัดเก็บรายงา? การประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้อย่างเป็นระเบียบและครบถ้วน พร้อมจะให้คณะกรรมการและผู้ที? เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวล?โดยไม่สามารถแก้ไขรายงานโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกำหนดประชุมปกติเป็นประจำ 10 ครั้งต่อปี โดยกำหนดจำนวนครั้งของการประชุม วั?เวล?สถานที? ประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดตารางของตนให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้โด? พร้อมเพียงกั?br> ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท?ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสม และได้ขออนุมัต? จากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้?กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติ? ตามสัดส่วน
ในปีที?2552 บริษัท?ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายกา? ข้อมูลประจำป?(แบ?56-1) และรายงานประจำปี (แบ?56-2) แล้ว
เนื่องจากบริษัท?ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้ในแต่ละปี จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการไม่อยู่ในที่ประชุมของการพิจารณาดังกล่า?br> การพัฒนากรรมการและผู้บริหา?br> บริษัท?มีนโยบายที่จะให้ความรู้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่อ?โดยส่งเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทของกรรมการและให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ ของบริษัทฯ ควบคู่ไปด้วย
บริษัท?ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อ?เช่?เลขานุการบริษัท?เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นต้น โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ อยู่ตลอดเวล?