ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ


ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใ?(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผ?และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใ?ตลอดจน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้า?เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใ?br> 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย?ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย? แห่งประเทศไท?และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษั?br> 4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษั?และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึ? ความน่าเชื่อถื?ความเพียงพอของทรัพยาก?และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึง ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับการมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้?เข้าร่วมประชุมกับ ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้?br> 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหน? ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท?ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอ?โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำป?(แบ?56-1) แล? รายงานประจำป?(แบ?56-2) ของบริษั?ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้อ? ประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อ?ดังต่อไปนี?br> (? ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อ?ครบถ้ว?เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(? ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(? ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย?ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย?br> แห่งประเทศไท?และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษั?br> (? ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(? ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(? จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่า?br> (? ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการการปฏิบัติตามกฎบัต?(Charter)
(? รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท