ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมกา?/h3>


ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมกา?br> 1. รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทภายในขอบเขตของกฎหมา?br> 2. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอำนวยกา? ปฏิบัติงาน โดยให้อยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการและมอบอำนาจอย่างหนึ่งอย่างใ?คณะกรรมการให้แก่กรรมกา? ผู้จัดกา?กรรมกา?ผู้จัดกา?กรรมการอำนวยกา?แล?หรือ บุคคลอื่?ในการใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมา?br> 3. มีอำนาจถอดถอ?หรือเพิกถอน เปลี่ยนแปลง ผู้จัดกา?กรรมการผู้จัดการ กรรมการอำนวยกา?พนักงานบริษัทหรือบุคคล ที่ได้รับมอบอำนา?ออกจากตำแหน่งได้ แล?หรือ แก้ไขอำนาจนั้น?ได?เมื่อพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้ไม่เหมาะสมในอันที่ จะจัดการกิจการของบริษั?br> 4. มีอำนาจที่จะขา?หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใด ?ของบริษั?หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใด?ของบริษั? เป็นเวลากว่าสามปีขึ้นไปหรือน้อยกว่านั้นก็ได?แล?หรือ ให้เพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของบริษั?br> 5. กำหนดอัตราเงินเดือน เงินบำเหน็จรางวัลหรือโบนัสและผลประโยชน์อย่างอื่นสำหรับพนักงานหรือลูกจ้างบริษั?br> 6. แต่งตั้งทนายหรือเป็นคู่ความในคดีแพ่งและคดีอาญ?แล?หรือ คดีล้มละลายในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการหรือ ผลประโยชน์ของบริษั?br> 7. วางระเบียบเกี่ยวกับการพนักงานและการดำเนินงานของบริษั?br> 8. กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
9. เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่?นอกจากถึงคราวออกตามวาร?br> 10. เลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหา?